Vervolgacties n.a.v. Gemeente Contactdagen Brabant

Op zowel 13 als 20 juni 2019 organiseerde Synfra een middag om met alle ketenpartners in gesprek te gaan onder de noemer ‘Gemeente Contactdagen’. Op 13 juni kwamen de partijen van West-Brabant bij elkaar, op 20 juni die van Oost-Brabant.

Samen met alle ketenpartners (netbeheerders, aannemers en gemeenten) combineren en coördineren we werkzaamheden die gericht zijn op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken. Deze Gemeente Contactdagen worden georganiseerd om deze samenwerking waar mogelijk te verbeteren, van elkaar te leren en het begrip voor elkaars belangen te verbeteren.

Acties op basis van prioriteit en haalbaarheid

De tafelgesprekken tijdens deze dagen hebben veel waardevolle informatie opgeleverd. In een werkgroep is gekeken naar welke concrete verbeteringen dit voor de keten kan opleveren en welke acties daar voor nodig zijn. Hierbij is gekeken naar prioriteiten en haalbaarheid. Hieruit zijn vier acties voor 2020 gekomen:

  1. Samenwerking gemeenten – brainstormsessie over vorm
  2. Uitvoering 1 ontwerp – pilot
  3. Veiligheid
  4. Synergie – platform

 


1. Samenwerking gemeenten – brainstormsessie over vorm

Er is behoefte geuit door de gemeenten, netwerkbedrijven en aannemers aan een betere samenwerking/afstemming tussen gemeenten en de Synfrapartijen. Onderwerpen die in de themagesprekken genoemd zijn, zijn onder andere ‘communicatie’, ‘vertrouwen’, ‘(eerder) delen van plannen’, ‘gemeenten pakken rol anders op’.

Een aangepaste of vernieuwde samenwerking lijkt hiermee wenselijk. Welke vorm het beste past bij de verbetering, is nog niet duidelijk. Hiervoor wordt in 2020 een brainstormsessie georganiseerd met in ieder geval diverse (grote en kleine) gemeenten. Het doel is om ideeën te verzamelen over hoe de gemeenten binnen het samenwerkingsverband van Synfra passen.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Laat dat dan weten bij Synfra.

2. Uitvoering 1 ontwerp – pilot

Vanuit afstemming naar uitvoering is er de wens om naar één ontwerp te gaan. Een voorbeeld voor Synfra is de ‘ketenkamer’ van Structin (structin.nl) waarin plannen gezamenlijk worden ontworpen. Alle betrokken partijen zitten op één locatie bij elkaar om het ontwerp te ontwikkelen. Ieder vanuit zijn/haar discipline, maar wel gezamenlijk. Voordeel is dat de communicatie tussen de partijen beter is en dat er maar één vergunningsaanvraag nodig is, één ontwerptekening etc.

We gaan onderzoeken of we dit voorbeeld kunnen volgen door bijvoorbeeld een pilot te starten bij één perceel.

3. Veiligheid

Veiligheid is al een groot aandachtsgebied en er wordt veel voor ontwikkeld. De uitkomst van de Gemeente Contactdagen is dat het grootste deel van de aanwezigen dit ook het meest belangrijk vindt.

Als Synfrapartijen willen we dat onze medewerkers te allen tijde gesteund worden in het navolgen en in de praktijk brengen van (bedrijfs)eigen veiligheidsbeleid zodanig dat de doelstelling – geen ongelukken en incidenten – maximaal wordt ondersteund.

A. Veiligheidsbewustzijn vergroten, faciliterende en verbindende rol Synfra

Synfra heeft een duidelijke visie, namelijk 0 incidenten. De vraag is: ‘Hoe kunnen we het veiligheidsbewustzijn in de keten (dus ook met gemeenten) verder vergroten?’ Veel gehoord is dat aannemers die voor de gemeenten werken er andere normen op na houden dan de netwerkbedrijven en aannemers in de ondergrondse infrastructuur.

Synfra levert een bijdrage aan een veiligere werkomgeving door een faciliterende en verbindende rol op zich te nemen tussen de bedrijven die in de ondergrondse infrastructuur samenwerken en elkaar daar letterlijk tegen komen.

Hierdoor vergroten we een gelijkgestemd hoog veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers door binnen onze gezamenlijke activiteiten een gedragen en eensluidend veiligheidsniveau te bereiken op het vlak van voorbeeldgedrag, veiligheidsleiderschap en veiligheidsnormering.

B. Gemeenten uitnodigen voor wintertraining CROW

Er blijkt veel onduidelijkheid over de CROW 400/500. Synfra organiseert per perceel wintertrainingen waarin dit aan bod komt. Echter zijn gemeenten hier niet eerder voor uitgenodigd. Vanaf 2020 worden ook gemeenten hiervoor uitgenodigd.

4. Synergie – platform

Uit de gesprekken kwam de behoefte aan één platform waarbij informatie uitgewisseld wordt over onder andere meerjarenplannen en waar inzicht gegeven wordt in wat, waar, wanneer en waarom. Synfra gebruikt hiervoor SynergieNL en heeft vorig jaar een contract afgesloten voor twee jaar met de afspraak dat Synergie acquisitie doet bij de gemeenten. Synergie is een online platform, gespecialiseerd in afstemming van de langeretermijnplannen van alle disciplines in de openbare ruimte.

De conclusie die we hieruit trekken is dat er nog weinig bekendheid is met SynergieNL. Hier komt meer aandacht voor om de bekendheid te vergroten en het gebruik ervan te stimuleren. WML deelt haar ervaring met dit platform binnenkort bij mijnaansluiting.nl. SynergieNL heeft een lage drempel waardoor het ook voor kleine gemeenten interessant kan zijn om hiervan gebruik te maken.

Vervolg Gemeente Contactdagen 2020

In de evaluatie gaf bijna 90% aan deze dagen als nuttig te hebben ervaren en dat jaarlijks herhalen wenselijk is. Het is daarom de intentie om deze dagen jaarlijks te herhalen waarbij in het vervolg ook een rol voor de gemeente is weggelegd in de organisatie.

Vragen, opmerkingen, ideeën

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, opmerkingen, ideeën, of wilt u uw bijdrage op een andere manier leveren? Dan horen we dat graag. Meld u bij Synfra.

Vorige
Volgende