Extra aandacht blijft voor zorgvuldig graven i.v.m. het coronavirus

Wees extra zorgvuldig bij graafwerkzaamheden. Dat is de oproep die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sinds vorig jaar al doet aan alle bedrijven en organisaties die graafwerkzaamheden uitvoeren.

De Nederlandse overheid heeft extra maatregelen getroffen in de strijd tegen het COVID-19 virus. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat onze telecommunicatie infrastructuur een nog belangrijke rol gaat vervullen dan dat het al deed. De telecomverbindingen worden zwaarder belast en zijn een cruciale spil voor iedereen die vanuit huis werkt.

Brief
Onderstaande brief die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorig jaar al heeft opgesteld, wordt bij elke KLIC-melding teruggestuurd. Hierin staat een aantal afgesproken procedures, aangevuld met een expliciet toetskader. Aan de sector het dringende verzoek om deze op te volgen en om in deze tijd extra zorg aan de graafwerkzaamheden te besteden.


Datum: 19 maart 2020

Aan alle bedrijven en organisaties die graafwerkzaamheden uitvoeren.

Door de situatie in Nederland vanwege het COVID-19 virus heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Onder die maatregelen zijn de sluiting van scholen en opvang en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken voor de beroepen waar dat kan.

Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de telecommunicatie infrastructuur een nog belangrijker rol gaat vervullen dan ze in zekere zin al deed. De telecomverbindingen worden zwaarder belast en zijn een cruciale spil voor diegenen die thuis werken.
In een situatie als deze is het voorkomen van graafschades van het grootste belang. Hierdoor is het belangrijker dan ooit dat opdrachtgevers, netbeheerders, grondroerders en feitelijk gravers zo grondig mogelijk uitvoeren wat vanuit de WIBON en CROW van hen wordt verwacht.

Gezien de uitzonderlijke situatie waar we in verkeren en het feit dat elke dag graafwerkzaamheden uitgevoerd worden is zorgvuldig graven niet slechts een eerste vereiste, maar moet op een aantal aspecten ervan extra nadruk worden gelegd.

Dit geldt voor de volgende aspecten, ondanks dat deze vanuit WIBON of CROW500 al ingebed zijn in afgesproken procedures, aangevuld met een expliciet toetskader:

  • Het voor elke graaflocatie aanwijzen door de grondroerder van een persoon die verantwoordelijk is voor en schriftelijk verantwoording aflegt over:
    – Het in beeld brengen van de bestaande infrastructuur.
    – Het nagaan of een EV van toepassing is én, zo ja, of er nadere maatregelen noodzakelijk zijn.
    – Het instrueren van het graafteam over hoe zij, na het in beeldkrijgen van de ondergrondse infrastructuur, de graafwerkzaamheden moeten uitvoeren in de omgeving van de kabels en leidingen.
  • Het samen met het graafteam uitvoeren van een LMRA, een Last Minute Risico Analyse, of er nog risico’s zijn voor de ondergrondse infrastructuur.
  • Het vanuit de grondroerder nemen van een besluit dat bovengenoemde maatregelen zijn uitgevoerd waarna daadwerkelijk gegraven mag worden.
  • Bij een schade direct stoppen met graven en onmiddellijk met de netbeheerder contact opnemen voor herstel. De graafschade wordt op dat moment door het graafteam en de door de grondroerder aangewezen persoon geëvalueerd en op basis daarvan wordt in overleg met de netbeheerder besloten of nadere maatregelen noodzakelijk zijn.

Het bovenstaande is geen wettelijke verplichting maar een uitdrukkelijk advies, gegeven de bijzondere omstandigheden in verband met het COVID-19 virus. In het belang van de continuïteit van zoveel mogelijk maatschappelijke bedrijvigheid en activiteiten verzoeken wij u met klem de extra zorg aan de graafwerkzaamheden te besteden.

Met vriendelijke groet,
Drs. J.C. De Groot
Directeur Digitale Economie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

mevr. A.T.A.J. van Dijk
Directeur-Hoofdinspecteur
Agentschap Telecom


Animatie (bron: GoconnectIT)
Graafschade voorkomen is nu belangrijker dan ooit! Daarom heeft GoconnectIT de brief vertaald naar een animatie. De animatie is gemaakt voor de mensen in het veld en focust zich op de grondroerder.

Vorige
Volgende