Indexering per 1 april 2022 en brandstofcompensatie

Conform de afspraken in de aanbesteding worden voortaan halfjaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd op 1 april en op 1 oktober. In het bestek is de indexformule opgenomen en de indexering per 1 april 2022 is 1,18%. De nieuwe tarieven gelden uiteraard voor de werken die na 1 april 2022 in opdracht worden gegeven. De lopende opdrachten worden verrekend met de tarieven die gelden op het moment van de opdrachtverstrekking.

Brandstofcompensatie

Omdat de actuele prijsontwikkelingen op brandstof zo exceptioneel zijn, heeft het bestuur besloten de volgende handreiking te doen naar de aannemers ter compensatie:

  • De berekende indexatie voor brandstof is eenmalig 1,75% en is tussentijds doorgevoerd per 16 mei 2022, waardoor de contractaannemers circa 4,5 maand eerder een compensatie ontvangen voor de actuele kosten.
  • Deze compensatie komt bovenop de indexering van 1,18% die in het contract is opgenomen en per 1 april 2022 is ingegaan. De actuele brandstofkosten zouden volgens het reguliere proces verdisconteerd worden in de indexatie van 1 oktober 2022 en verder.
  • Wanneer in de komende contractperiode een exceptionele prijsdaling van de brandstofkosten plaatsvindt, vindt eveneens een versnelde en tussentijdse correctie van de indexatie plaats.
  • Eventuele afwijkingen op grond van de formele CROW-prijspeilen (ten opzichte van de berekende 1,75% indexatie) worden zowel naar boven als naar beneden verrekend met de indexatie per 1 oktober 2022.

Meer informatie

Wil je meer weten over de berekening of heb je andere vragen over de indexering of brandstofcompensatie? Neem dan contact op met Sylvia Brouns, sylvia.brouns@synfra.nl.

Vorige
Volgende