19 september 2019nieuws

In het BBG-overleg van 10 september 2019 zijn weer diverse besluiten genomen. Deze besluiten worden meegenomen in de bestekrelease van 1 oktober a.s. en hebben betrekking op de volgende onderwerpen׃

Uitbreiding materiaalclusters E
Per 1 mei zijn de materiaalclusters Aansluiting E voor Brabant en Limburg geüniformeerd en geactualiseerd. Na implementatie van de nieuwe materiaalclusters bleken deze voor twee praktijksituaties niet te voldoen. Voor deze situaties zijn nu twee materiaalclusters toegevoegd. Hierdoor kunnen de materiaalcodes juist toegepast worden en vindt er geen verrekening meer via de L166 1-euroverrekencode plaats.

Uitbreiding Synfrabestek met verrekencode t.b.v. plaatsen slot in ELP
Elektrische laadpalen (ELP’s) dienen voorzien te zijn van een Enexis cilinderslot. Het cilinderslot zelf is wel al opgenomen in de materiaalcluster. Het plaatsen van het slot is niet opgenomen in de all inn verrekencode (EC403) voor het aansluiten van een ELP. Hiervoor wordt een nieuwe, additioneel te verrekenen, verrekencode aan het bestek toegevoegd. Het tarief wordt op 1 oktober 2019 aangepast met de Synfra-index.

Aanpassing tarieven elektrolasmof
Het is gebleken dat de door Enexis gehanteerde tarieven voor de elektrolasmof beduidend lager liggen dan de tarieven gehanteerd bij de overige netbeheerders. Sinds 2002 zijn er wezenlijke veranderingen doorgevoerd in de montagevoorschriften. Het bestek is hierop niet of nauwelijks aangepast. Een werkgroep heeft dit Enexis-Only issue verder uitgewerkt. De huidige eenheidshandelingen zijn gereduceerd tot drie en in opzet gelijk aan de overige netbeheerders. Verder kennen de overige netbeheerders en ook Noned een start- en opkomsttarief per project per dag toe. Deze vergoeding is ten gevolge van de invoering van de NTA8828 en niet van toepassing bij Synfra. Synfra heeft gekozen voor een andere wijze van vergoeden van deze kosten. Op basis van een gemiddelde dagproductie is een nieuw tarief bepaald. Het effect hiervan is een gemiddelde verhoging van 40% van het basistarief (van de nieuwe eenheidshandelingen). De nieuwe tarieven worden per 1 oktober 2019 verhoogd met de Synfra-index en per aannemer met het inschrijfpercentage van het desbetreffende Synfra- of soloperceel.

Nieuwe verrekencodes t.b.v. verwijderen aansluitleiding gas
De wijze van afsluiten en verwijderen van een gasaansluiting is landelijk geüniformeerd. Dit maakt dat bij het definitief verwijderen van de aansluiting ook de aansluitleiding op particulier terrein definitief verwijderd moet worden. In de huidige clusters zijn deze werkzaamheden niet inbegrepen en worden ook niet uitgevoerd. In overleg met een afvaardiging van het aannemerscollectief zijn hiervoor additionele verrekencodes opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee werkmethodieken׃
– Verwijderen via open ontgraving en
– sleufloos verwijderen.
Het opnemen en herstellen van de sleufbedekking is inbegrepen in het Enexistarief voor de klant. Met de aannemers is afgesproken dat indien de sleufbedekking niet verrekenbaar is met de civiele codes van het Synfrabestek de aannemer vooraf een prijsopgave hiervoor doet.
De nieuwe tarieven zijn aangepast met de Synfra-index van 1 oktober.

Montage MS-moffen
Volgens de BEI VWI moet de montage van een MS-verbindingsmof uitgevoerd worden met twee personen. Vanuit de aannemerij was de vraag gekomen of dit in de verrekenprijs van het bestek is meegenomen. De Enexis Only werkgroep heeft dit onderzocht. Het blijkt dat de tweede man bij montage in het kader van BEI VWI’s wel is meegenomen. In de eenheidsprijzen is een mix toegepast van 70% wel met een tweede man en 30% geen tweede man. Sinds de vaststelling hiervan in 2010 zijn er geen relevante wijzigingen geweest. De werkgroep stelt voor om bij de vernieuwing van het bestek de montagecodes op te splitsen in een code mèt en een code zonder tweede persoon beide vanuit de BEI VWI’s. De BBG heeft dit voorstel overgenomen.