4 juli 2019nieuws

Op zowel 13 als 20 juni organiseerde Synfra een middag om met alle ketenpartners in gesprek te gaan onder de noemer ‘Gemeente Contactdagen’. Op 13 juni kwamen de partijen van West-Brabant bij elkaar, op 20 juni die van Oost-Brabant. Samen met alle ketenpartners (netbeheerders, aannemers en gemeenten) combineren en coördineren we werkzaamheden die gericht zijn op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken. Deze Gemeente Contactdagen worden georganiseerd om deze samenwerking waar mogelijk te verbeteren, van elkaar te leren en het begrip voor elkaars belangen te verbeteren.

Themagesprekken
In groepen van 6 tot 8 personen, waarin alle partijen (netbeheerders, aannemers en gemeenten) vertegenwoordigd waren, werden gesprekken gevoerd om te ontdekken waar we de keten nog beter kunnen maken. Deze groepsgesprekken vonden plaats onder leiding van tafelvoorzitters. Het waren vier tafels, elk met een ander thema: veiligheid, ketensamenwerking, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakbaarheid/klantbeleving.

Vervolg
De gesprekken hebben voor Synfra veel waardevolle informatie opgeleverd. Per thema wordt nu gekeken welke concrete verbeteringen dit voor de keten kan opleveren en welke acties daar voor nodig zijn. Per thema hebben we de belangrijkste uitkomsten op een rij gezet.

Veiligheid
Veiligheid vindt iedereen belangrijk, zo niet het belangrijkste, dat werd al snel duidelijk. En toch zijn er heel veel factoren die de veiligheid in gevaar brengen. Denk aan bedrijfsblindheid, omgevingsfactoren, verschil in veiligheidsbeleving, financiële belangen en (organisatie)cultuur waarbij openheid en kwetsbaar opstellen nog niet gewoon zijn. Waar iedereen het mee eens was, is dat we elkaar nog te weinig aanspreken op dit onderwerp.

Daarnaast werden nog actuele veiligheidsthema’s besproken zoals CROW 400/500 en het Veiligheids- & Gezondheidsplan. Hierover is nog veel onduidelijkheid.

Ketensamenwerking
Het gezamenlijke belang is duidelijk: we doen het allemaal voor de klant/burger. Als rode draad binnen ketensamenwerking kwam communicatie naar boven. Er is behoefte aan meer uitwisseling van informatie, zowel in de uitvoering als in de fase waarin de plannen gemaakt worden. Misschien dat een centraal platform hierin uitkomst kan bieden.

Daarnaast werd er gesproken over het efficiënter inrichten van de werkzaamheden. Zoals werkzaamheden ontdubbelen en ontwerptrajecten vereenvoudigen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Bij dit onderwerp kwamen veel verschillende onderwerpen aan bod. Zo kwam de rol van de gemeenten meer naar voren. Zij staan ten slotte meer in contact met burgers dan andere ketenpartijen. Kosten blijken vaak nog een belemmerende factor voor maatschappelijke impact. Deelnemers waren het er over eens dat dat meer losgelaten mag worden. Ideeën om de last voor de omgeving te verminderen zijn dat het ontzorgen al in de initiatiefase moet beginnen en dat een betere ketensamenwerking daar ook aan bij kan dragen. Hiervoor is een aantal zaken naar voren gebracht zoals onder andere het vereenvoudigen van de vergunningsaanvragen.

Maakbaarheid/klantbeleving
Sleutelbegrippen bij maakbaarheid zijn samenwerking en gemeenschappelijke belangen. Dit zijn de ingrediënten om tot een goed resultaat te komen en goed in te kunnen spelen op de toekomst. Denk aan de energietransitie, maar ook aan nieuwe technieken, aanpassingen contracten en bestek en duurzaamheid.

In de gesprekken over klantbeleving ging het om de belangrijkheid van de ondergrondse infrastructuur, is deze wel duidelijk bij burgers? In de beleving van burgers worden de werkzaamheden alleen maar als lastig ervaren. Er zou iets gedaan mogen worden richting klanten om het belang duidelijk te maken en klanten aan de voorkant meer mee te nemen en te informeren over onze werkzaamheden. Dat draagt bij aan begrip en meer positieve beleving. Maar ook de klanten op de juiste manier aanspreken en beschikbaar zijn voor klanten als ze vragen hebben gaat helpen.

Wat zijn nu belangrijke onderwerpen?
Bij binnenkomst werd deelnemers gevraagd wat zij het meest belangrijk vinden: veiligheid, klanten, kwaliteit, samenwerking of kosten. Door middel van stickers gaven ze de ranking aan. Als afsluiting werd dezelfde vraag gesteld. Op beide dagen werd een verschuiving geconstateerd voor en na de gesprekken. Echter, wel een andere verschuiving.

Veiligheid staat bij iedereen op één. En kosten zijn het minst belangrijk. De mening over de belangrijkheid van klanten, kwaliteit en samenwerking verschilt. Op 13 juni kwam samenwerking op 2, zowel voor als na de bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst stond kwaliteit op 3 en klant op 4, terwijl dat na de bijeenkomst andersom was. Deelnemers van 20 juni zetten deze 3 onderwerpen voorafgaand aan de gesprekken in deze volgorde: kwaliteit, samenwerking en klant. Terwijl na afloop dit de ranking was: samenwerking, kwaliteit en klant. De gesprekken hebben dus wel iets teweeggebracht.

Slot
De Gemeente Contactdagen hebben veel informatie opgeleverd wat kan bijdragen aan de ketensamenwerking. Veel deelnemers hebben inmiddels al aangegeven dat zij het als positief hebben ervaren. Het is nu aan Synfra om hier een vervolg aan te geven.