Enexis Groep wil géén ongevallen. Dat is de kern van hun veiligheidsbeleid. Uit zorg voor elkaar, zodat ieder van Enexis Groep na een werkdag weer gezond thuiskomt, is een heldere ambitie opgesteld. Medewerkers worden gestimuleerd om veiligheid als hun eerste prioriteit te maken. Enexis Groep: “Alleen dan realiseren we wat in onze slogan staat: Veiligheid zet ik op 1. Gezond weer thuis, daar zorg je samen voor.”

De VGWM ambitie van Enexis Groep is:

 • Wij hebben zorg voor elkaar. Veiligheid heeft de eerste prioriteit in ons dagelijkse gedrag. Daar is altijd tijd voor.
 • We willen geen ongevallen, elk ongeval is te voorkomen.
 • Elke medewerker komt elke dag gezond thuis, daar zorgen we met elkaar voor.
 • Management is 100% duidelijk in normen en waarden voor veilig werken en draagt dat uit.

Life Saving Rules, de 10 grenzen die niemand mag overschrijden

Enexis Groep kent levensbedreigende situaties in het werk. Met maatregelen kunnen (ernstige en/of fatale) ongelukken voorkomen worden. Life Saving Rules zijn regels die voorkomen dat er iemand ernstig gewond raakt of erger. De allerbelangrijkste levensreddende regels die nooit overtreden mogen worden.

Enexis Groep: “Houd je aan de Life Saving Rules, want eens kom ook jij in een situatie waarin je kunt voorkomen dat jij of jouw collega een ernstig ongeluk overkomt. Als een klant langer moet wachten of een werk langer duurt, dan voelt dat misschien in het begin niet goed. Maar stel daar nooit je leven voor in de waagschaal. Zet het om in actie, door er samen voor te zorgen dat het werk beter is voorbereid, je de werkwijze kent en dat je je eraan kunt houden. Kortom, maak je dilemma’s bespreekbaar en laat je niet verleiden om toch aan de slag te gaan.”

De Life Saving Rules van Enexis Groep:

 

Zorg dat medewerkers veilig kunnen werken

 • Maak tijd voor veiligheid en steun elkaar in keuzes voor veilig werken.
 • Heb kennis van zaken of schakel expertise van anderen in.
 • Stel als leidinggevende de norm en toon voorbeeldgedrag in veilig werken.
 • Zet medewerkers in met de juiste opleiding, ervaring, aanwijzing en opdracht, ook van de aannemer.
 • Zorg voor goed voorbereide opdrachten en werkoverdrachten.
 • Attendeer elkaar op, en grijp in bij, onveilige situaties en handelingen.

Werk binnen de opdracht en de aanwijzing

 • Aanvaard alleen een raamopdracht, aanwijzing of werkopdracht als je zelf overtuigd bent dat je deze taken beheerst.
 • Controleer de werkopdracht (met veiligheidsplan) met de werkelijkheid en start niet bij afwijkingen.
 • Overtuig jezelf dat je veilig kunt werken en doe geen aannames.
 • Informeer betrokkenen over de risico’s en de beheersmaatregelen en leg die vast.

Werk en rijd niet onder invloed van alcohol of drugs

 • Werk niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Neem niet deel aan het verkeer onder invloed van alcohol of drugs.
 • Bepaal of de medicijnen die je gebruikt invloed hebben op concentratie en rijvaardigheid. Bespreek met je leidinggevende of je werk aangepast moet worden.

Rijd verantwoord

 • Houd je aan de verkeersregels en pas je rijgedrag aan de (weers)omstandigheden aan.
 • Ben fit als verkeersdeelnemer en zorg dat je vervoersmiddel in orde is voor de te verwachten (weers)omstandigheden.
 • Bedien geen smartphone, tablet, laptop of navigatie tijdens het rijden.
 • Beperk afleiding tijdens het rijden tot een minimum.
 • Zorg voor een juiste belading van je voertuig.
 • Neem niet deel aan conference calls en videoconferenties tijdens het rijden.

Zorg dat de werkplek en werkomgeving veilig zijn

 • Werk alleen in een voldoende groot kopgat/werkput/sleuf en tref maatregelen om instorting te voorkomen.
 • Zorg voor de juiste afzetting en voor goede vluchtwegen.
 • Neem de voorgeschreven maatregelen en gebruik signaleringsapparatuur bij het betreden van (besloten) ruimtes.
 • Werk niet in een ondergraving.
 • Bescherm jezelf tegen vallen bij werken op hoogte en bij diepte.

Controleer bij spanningsloos werken of er veiliggesteld is

 • Schakel de installatie/kabel volledig vrij, met gebruik van de vereiste PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen).
 • Blokkeer de installatie/kabel tegen wederinschakeling.
 • Meet of de installatie/kabel spanningsloos is.
 • Zorg voor kortsluitvaste aarding, tweezijdig indien vereist.
 • Scherm spanningvoerende delen af en houd voldoende afstand van andere spanningvoerende delen.
 • Voer bij werkzaamheden aan kabels kabelselectie uit conform de betreffende Veiligheids Werkinstructie (VWI).
 • Verwijder alleen in overleg een aarding en/of blokkering die je niet zelf hebt aangebracht.

Werk veilig onder spanning

 • Werken onder spanning is alleen toegestaan bij laagspanning (LS) en in een beperkt aantal situaties (zie VWI’s).
 • Gebruik de vereiste PBM’s en doe een Last Minute Risico Analyse (LMRA).
 • Gebruik geïsoleerd materiaal en geïsoleerd gereedschap.
 • Voer bij werkzaamheden aan kabels kabelselectie uit conform de betreffende VWI.

Werk niet binnen de gevarenzone van aardgas

 • Voer vakkundig metingen uit, zowel voor als tijdens het werken aan gasleidingen- en stations.
 • Blijf continu de gasconcentratie meten.
 • Stop de werkzaamheden bij alarm, verlaat onmiddellijk de werkplek en ga op veilige afstand staan.
 • Stel mogelijke ontstekingsbronnen buiten bedrijf als er vrije gasuitstroom (mogelijk) is.
 • Gebruik de vereiste PBM’s.

Voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen

 • Ga bij ieder werk vooraf na of er een risico is op blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • Bepaal welke maatregelen genomen moeten worden om blootstelling te voorkomen.
 • Leg die maatregelen vast in het veiligheidsplan en tref de maatregelen.
 • Gebruik signalerings- en meetapparatuur en vereiste PBM’s.
 • Betreed na brand nooit omgeving, station of pand zonder dat het vrijgegeven is.

Werk veilig langs de weg

 • Parkeer op een veilige plaats.
 • Doe bij aankomst een LMRA wat betreft werkplek, uit te voeren werk en de omgeving.
 • Zorg voor een goede zichtbaarheid van jezelf, je voertuig en de werkplek.
 • Zet de werkplek af en tref verkeersmaatregelen (CROW 96b).

 

< Terug naar veiligheid bij Synfra