Stichting Synfra is een samenwerkingsverband

Samen met onze ketenpartners combineren en coördineren we werkzaamheden die gericht zijn op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Hiermee spelen we in op de behoefte van duurzaam ondernemen bij de betrokken partijen. Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken: alle noodzakelijke kabels en leidingen gaan gelijktijdig de grond in.

In het centrale automatiseringssysteem voeren we alle relevante gegevens slechts één keer in. Hierdoor beschikken alle betrokken partijen gelijktijdig over dezelfde informatie. Ook het werken met één aanvraagprocedure voor gas, water, elektra, centrale antenne en telefonie en met één bestek voor de uitvoering door de aannemers  zorgt voor meer efficiëntie en kostenbesparing.

Synfra verenigt het beste van twee werelden: een efficiënte en klantvriendelijke werkwijze voor alle betrokkenen door de centrale coördinatie, terwijl de individuele bedrijven zichtbaar en aanspreekbaar blijven.

Missie/visie en kernwaarden

De naam Synfra is een samenstelling van synergie en infrastructuur.

Missie : ondergrondse infrastructuur efficiënt en klantgericht aanleggen en onderhouden.

Visie : kennis en optimale processen koppelen aan vérgaande samenwerking.

Centrale belofte :  Synfra staat voor zichtbare samenwerking voor ondergrondse infrastructuur.

Hierbij  staan  kernwaarden centraal:  Anticiperend, Helder, Stimulerend en Servicegericht.

Waar is Synfra actief?

Gebiedsindeling per 1 september 2017

Synfra organisatie

Bestuur Stichting Synfra
Overlegvormen Synfra

Jaaroverzicht Synfra 2016

De omgeving in en rondom Synfra verandert in een rap tempo. Nederland is bezig met een energietransitie waarbij verduurzaming prominent voorop staat. In de toekomst gaan we energieneutraler wonen en zijn we verantwoordelijk voor onze eigen energievoorziening. Dat vraagt ook iets van ons en betekent dat samenwerken nog belangrijker wordt. We willen sneller, slimmer en beter met elkaar samenwerken om onze (ondergrondse) infrastructuur nog beter voor elkaar te krijgen.

Synfra speelt in op de landelijke ontwikkelingen zoals de overgang naar mijnaansluiting.nl, het Digitaal Samenwerkings Platform en de transitie naar duurzame energie. Het onderstaande jaaroverzicht van 2016 staat ook in het teken van deze ontwikkelingen. En laat zien waar we Super! veel energie in hebben gestopt samen met onze ketenpartners.


Klik hier voor de jaarcijfers over 2016.