12 december 2017nieuws

Op 4 december zijn onderstaande punten besproken in het bestuursoverleg van Synfra:

Klantreis bij Enexis
Enexis heeft gekeken hoe de klantbeleving is bij het aansluitproces van aanvraag tot en met uitvoering. Binnen Enexis zijn pilots gestart ter verbetering van dit proces. Synfra wil graag, mede gebruikmakend van deze ervaring, met hun ketenpartners kijken welke verbeteringen kunnen worden afgesproken om dit proces efficiënter te laten verlopen.

 

Visie aansluitproces
Het bestuur van Synfra heeft hun visie op het aansluitproces voor de komende vier jaar vastgesteld. Deze visie zal in het aannemersoverleg op 14 december worden gedeeld en samen willen we kijken hoe we invulling kunnen geven aan deze visie.

 

Strategische keuzes aansluitproces
Om voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken in het aansluitproces nodigt Synfra het bestuur van mijnaansluiting.nl uit om hierover in gesprek te gaan. Het Synfrabestuur heeft al eerder dit jaar besloten voor het aansluitproces aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling.

 

QPS 2.0
Het bestuur heeft het rapport ‘performancemeting QPS 2.0’ dat door de werkgroep is aangeboden behandeld. Op twee na zijn alle voorgestelde besluiten overgenomen. Niet overgenomen zijn:

1. M.b.t. beoordelingen: het bestuur vindt het belangrijk dat er gemeten wordt op kwaliteit. Sturing vanuit het management zorgt ervoor dat dit objectief gebeurt.

2. De bonus voor aannemers is omgezet naar een periodebonus. De drie bestpresterende aannemers in de periode (dus niet cumulatief) krijgen een bonus als beloning voor de inzet van het voltallige personeel wat hieraan bijgedragen heeft.

De besluiten zullen in het rapport worden verwerkt. De onderliggende ondersteunende applicaties worden de komende maanden aangepast zodat we in januari/februari kunnen implementeren en per 1 maart officieel kunnen starten.