13 november 2018nieuws

In de praktijk is gebleken dat de tijd tussen de bestuursoverleggen, twee maanden, te lang is. Daarom is besloten om als proef alle nog komende overleggen in 2018 mèt een afvaardiging van het Aannemerscollectief (AC) te doen. Indien nodig wordt de agenda gesplitst in een deel met en een deel zonder AC.

In het overleg van 5 november zijn de volgende punten besproken.

Veiligheid
Benzeen
Netbeheer Nederland heeft een onderzoek gedaan naar eventuele veiligheidsrisico’s als gevolg van met benzeen vervuilde grond. Dit onderzoek is door Enexis en het Algemeen Bestuur van mijnaansluiting.nl gedeeld evenals tijdelijke maatregelen. Er wordt o.a. aangegeven wat wordt gedaan voor de veiligheid van de monteurs die gaslekken repareren. Verder waren er complimenten om daadwerkelijk de onveiligheid direct kenbaar te maken. Wel is het belangrijk om goed en tijdig te blijven communiceren met de aannemers en colleganetbeheerders om ruis te voorkomen.

Loopplanken
Het blijkt dat al meerdere aannemers gebruik maken van loopplanken met armleuning. Dit is een goede ontwikkeling. Op de website van Synfra zullen we hier aandacht aan schenken.

OGB (ongewenste gebeurtenissen)
Onlangs was er weer een bijna-ongeval doordat een buis met daarin een elektrakabel aangezien werd voor een waterleiding. De vraag is wat er aan de voorkant gedaan wordt om dit te voorkomen. Laten we elkaar vooral hierin zo goed mogelijk meenemen en de informatie delen.

Synfra bezoekt in november alle aannemers en netwerkbedrijven om te kijken hoe het staat met het gebruik van de bodemtool/CROW 400, V&G-plannen en de invulling coördinatorrol.

75%-regeling aannemers
Deze regeling is met de kennis van destijds opgesteld. Achterliggende doelstelling is het borgen van veiligheid en kwaliteit. Naleving van deze regeling is lastig vanwege krapte capaciteit, waardoor problemen zijn ontstaan. Nu de situatie gewijzigd is vraagt men zich af hoe hiermee om te gaan. Vooralsnog wordt de regeling gehandhaafd waarbij het uitgangspunt is dat de borging van de kwaliteit en veiligheid voorop moet staan. Als hier twijfels over zijn zal dit onderwerp van gesprek zijn in het PCO.

QPS 2.0
In het bestuursoverleg van 8 oktober is besloten om niet per 1 januari 2019 met de nieuwe meting van start te gaan. Nu wordt besloten dat een nader onderzoek zal plaatsvinden om te kijken hoe de objectiviteit beter geborgd kan worden zodat de ranking in de benchmark door iedereen geaccepteerd wordt. Deze opdracht wordt door het bestuur gegeven aan de voormalige werkgroep. In het eerste kwartaal moet hierover mee duidelijkheid zijn, zodat de meetperiode in mei 2019 gestart kan worden.

Proces m.b.t. draagvlak besluiten en opvolging door operatie
De opvolging van genomen besluiten laat soms te wensen over. Er wordt besloten om in een separaat overleg te bespreken hoe we dit kunnen verbeteren.

Startdocument haalbaarheid aanpassingen Contract en bestek
Het startdocument is opgesteld om met een projectgroep te onderzoeken of het huidige contract en bestek zodanig aangepast kunnen worden dat ambities en doelen gerealiseerd kunnen worden en of dit passend is binnen de juridische kaders van de aanbesteding. De kick off van de projectgroep is 29 november 2018. In bovengenoemde notitie is ook een milestone planning opgenomen met een GO/NO GO na elke stap afhankelijk van de compliance toets.

Gasloos
Contractmanagement en Bestekbeheergroep (BBG) hebben een tijdelijke maatregel voorgesteld voor het gasloos aanleggen bij hoofdleidingaanleg. Afgesproken wordt dat Synfra inzet op profielaanpassing zodat er niet onnodig ontgraven wordt met daarmee gepaard gaande kosten. De tijdelijke maatregel wordt met deze aanpassing goedgekeurd.

Forecast 2019
Voorgaande jaren is door Synfra in september de forecast voor het komend jaar gepresenteerd aan de aannemers. Dit jaar is er vertraging ontstaan in de onderlinge afstemming waardoor de forecast voor 2019 en de projectafstemming lokaal voor Q1 nog niet overal is afgerond. Hiermee komt mogelijk de continuïteit van enkele contractaannemers in januari in het gedrang terwijl het in ieders belang is om de beschikbare capaciteit te behouden in de werkgebieden. Momenteel wordt geïnventariseerd waar er knelpunten zijn om hierop actie te kunnen ondernemen en de beschikbare capaciteit binnen het Synfragebied te behouden.